ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ Borgarnesx + 13/01/2015 - Borgarnesx + Icelandx 3